ข้อตกลงการใช้บริการ

ไทยชัวร์โฮส (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ (ผู้ใช้บริการ) และข้อตกลงการให้บริการดังนี้ ผู้ให้บริการจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของเรา ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเอง ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิเช่น Network ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านอาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือ Internet ของท่านอาจจะผิดปกติเอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเราจะ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับสถาบันสูงสุดของประเทศ และขนบธรรมเนียม,ประเพณี,ศีลธรรม ในด้านเสื่อมเสีย ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) ทั้งจัดเก็บไฟล์ หรือจำหน่าย ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการรัน Script หรือทำ Phishing ที่มีผลกระทบกับคนอื่นๆ รวมทั้ง Server ของผู้ให้บริการ หรือ Server เครื่องอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย หรือในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันที ที่ตรวจสอบพบหรือได้รับการร้องเรียนถึงผลกระทบ และถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นการจงใจทำให้เกิดปัญหาทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา โดยไม่คืนเงิน

ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 30 นาที โดยตั้งใจ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันที ที่ตรวจสอบพบหรือได้รับการร้องเรียนถึงผลกระทบ และถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นการจงใจทำให้เกิดปัญหาทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา โดยไม่คืนเงิน

ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้ใช้บริการไม่ต่ออายุในเวลา 7วัน หลังจากโดเมนหมดอายุ และหลังจากโดเมนหมดแต่ไม่เกินอายุ 15วัน สามารถต่ออายุได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นคนชำระเอง โดยคิดเป็นค่าต่ออายุช่วงพิเศษ 120$ (คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้น) + ค่าต่ออายุโดเมน 1 ปี

ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากโดเมนนั้นหมดอายุเกิน 15 วัน

ผู้ใช้บริการ ตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และลบข้อมูลทิ้งภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

รับประกันความพึงพอใจ

ไทยชัวร์โฮส (ผู้ให้บริการ) รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน สำหรับ Hosting นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ โดยขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม หรือ ค่าต่ออายุโดเมนเนมจำนวน 1 ปี (คิดตามราคาปกติ) ยกเว้นกรณีที่ท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้วและไม่ได้ทำการโอนย้ายมา ค่า Setup 100 บาท (ทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งผู้ให้บริการยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ และส่งมอบ Auth Code และ Unlock โดเมนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไทยชัวร์โฮส (ผู้ให้บริการ) รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 1 วัน สำหรับ VPS ทุก Package นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ โดยจะคืนเงินเต็มจำนวน

ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการ